Μαθητικό δυναμικό 2018-19

Μαθητικό δυναμικό 2018-19

Τάξη

Τμήμα Αριθμός Εγγεγραμμένων

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Α

Α1

9

8

17

Α Α2 10 7

17

Β

Β1 7 12 19

Β

Β2 9 10 19
Γ Γ1 10 7

17

Γ Γ2 9 8

17

Δ

Δ1 13 8 21
Δ Δ2 11 9

20

Ε

Ε1 9 9 18
Ε Ε2 10 8

18

ΣΤ

ΣΤ1 10 7

17

ΣΤ

ΣΤ2

9 9

18

    Σύνολο: 116 Σύνολο: 102

Σύνολο: 218