Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση-Έδρα-Σκοπός-Μέσα

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ? ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο που φέρει τον τίτλο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, με έδρα αυτού την πόλη της Βέροια.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α) Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου για την συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στις οικογένειες και την κοινωνία.

β) Κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην τελειότερη κατά το δυνατόν λειτουργία του σχολείου, προς πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του, ήτοι: η ηθική και η υλική συμμετοχή για την καλύτερη εμφάνιση του Σχολείου, ο πλουτισμός του με μέσα εποπτικής διδασκαλίας, ψυχαγωγίας των μαθητών και καλής σωματικής διάπλασης αυτών, με μαθητική και επιστημονική βιβλιοθήκη κ.λ.π. και γενικά κάθε ενέργεια που θα αποβλέπει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου πιο πάνω σκοπού, παράλληλα με τις επιδιώξεις του Σχολείου.

γ) Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και η με οποιοδήποτε μέσο ενίσχυση των αποδεδειγμένα άπορων μαθητών, όπως π.χ. η παροχή σε αυτούς βιβλίων, άλλων σχετικών ειδών κ.λ.π..

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών χρησιμοποιούνται οι νόμιμα επιβαλλόμενες ενέργειες, όπως διαλέξεις, οργανώσεις παιδικών εορτών, εκδρομές και η συγκέντρωση χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να συμβάλλει στους σκοπούς που επιδιώκονται με το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εγγραφή μελών ? Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Ως τακτικά μέλη του Συλλόγου Γονέων εγγράφονται αυτοδικαίως όλοι οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και είναι ταμειακά εντάξει. Στην έννοια «γονείς» περιλαμβάνονται και οι δύο γονείς οι κηδεμόνες, και οι Επίτροποι των μαθητών του Δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85 του Ν. 2621/1998 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.

Με πρόταση του ΔΣ εγγράφονται επίσης επίτιμα μέλη κάτοικοι της σχολικής περιφέρειας ή γενικότερα, πρόσωπα με δράση στο χώρο των γραμμάτων, τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Αυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Το Μητρώο των μελών του Συλλόγου είναι ο κατάλογος των γονέων όλων των μαθητών, που παραλαμβάνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς από τον Διευθυντή του Σχολείου.

 1. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του ώστε να είναι ταμειακά εντάξει. Ταμειακά εντάξει είναι ο γονέας που ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τακτοποίησε τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο.
 2. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει τις έκτακτες και υποχρεωτικές εισφορές που ορίζει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ο Σύλλογος.
 3. Κάθε μέλος, εφόσον είναι οικονομικά εντάξει μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ., έχει δικαίωμα να συμμετέχει σ? αυτήν, να παίρνει μέρος στις ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής επιτροπής και να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 4. Κάθε μέλος δικαιούται να ασκήσει έλεγχο και κριτική στο Δ.Σ. για τις ενέργειές του.
 5. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να τηρεί το καταστατικό του Συλλόγου και να φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Παύει να είναι Μέλος του Συλλόγου και αποχωρεί υποχρεωτικά από το σύλλογο όταν το μέλος:

 1. υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. όταν ο εκπροσωπούμενος από αυτόν μαθητής αποφοιτήσει από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, ή μεταγραφεί ή διαγραφεί από αυτό.
 3. Κάθε μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του, διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου, αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία, με πλειοψηφία ? των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών που ορίζονται από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ. και είναι ανάλογες με τις ανάγκες του συλλόγου.
 2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει ο Σύλλογος.
 3. Τα έσοδα από διαλέξεις, γιορτές εκθέσεις αγορές κ.α. που οργανώνει ο σύλλογος.
 4. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 5. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή. (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή όταν το ζητήσουν το ένα εικοστό 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφεται και το θέμα που θα συζητηθεί. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωμένος να καλέσει τη συνέλευση το πολύ μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή της αίτησης. Δικαίωμα για τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ έχει και η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση του άρθρου 17 παρ.3.

Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, γίνεται λογοδοσία και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαβάζεται η έκθεση της Ε.Ε. από μέλος της και ακολουθούν την ίδια μέρα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ε.Ε., εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων του Δήμου.

Στη Γενική Συνέλευση δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, άλλα όλοι οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, με προσκλήσεις που γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται δε από το Γενικό Γραμματέα. Η αποστολή των προσκλήσεων πρέπει να γίνεται επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η πρόσκληση γράφει με κάθε λεπτομέρεια τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης και τα Θέματα που θα συζητηθούν, επίσης τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου, του Σχολείου και δίνεται και σε όλους τους μαθητές του Σχολείου. Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. λογοδοτεί μέσω του Προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου. Κατ?αυτήν διαβιβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της διαχείρισης, καθώς επίσης και η σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κατόπιν η Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης.

Δικαίωμα παράστασης, λόγου και ψήφου στη συνέλευση του συλλόγου έχουν όλα τα μέλη με την αποκλειστική προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του χεριού, αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού, όπως και η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισμού του Δ.Σ.

Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για:

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.

Εκλογή εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή του Σχολείου.

Εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Βέροιας.

Προσωπικά ζητήματα και Διαγραφή μέλους Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 3. Αποφασίζει για    την    έγκριση      ή        την απόρριψη      του         ταμειακού απολογισμού       και προϋπολογισμού και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 4. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 5. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους για την Ένωση γονέων με μυστική ψηφοφορία.
 6. Αποφασίζει τη διαγραφή των μελών με μυστική ψηφοφορία.
 7. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου με απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ? των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού.
 8. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τους νόμους, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος Γονέων διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο (2) χρόνια από την Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών. Εκτός από τα επτά (7) τακτικά μέλη, εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά που αναπληρώνουν τα μέλη που εξέρχονται από την Διοίκηση για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη λήξη της θητείας τους. Σαν τακτικά μέλη εκλέγονται οι πρώτου επτά (7) που πλειοψήφησαν στις αρχαιρεσίες και σαν αναπληρωματικά οι επόμενοι επιλαχόντες.

Το εκλεγμένο Δ.Σ., σε διάστημα επτά (7) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται σε σώμα. Αν αυτός δεν το πράξει τότε, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος πλειοψηφιών από το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών και με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 μέλη. Έχει διετή θητεία, εκτός αν γίνει πρόταση μομφής από τη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Αν γίνει δεκτή η μομφή, τότε θεωρείται παραιτημένο και εκλέγεται νέο μέχρι την επόμενη Γ.Σ. οπότε γίνονται κανονικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει, η θέση του συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προεδρείου ανακοινώνει εγγράφως τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών (που θα συνοδεύονται από επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γ.Σ., το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη ) στον Διευθυντή του σχολείου, για να βεβαιώσει στη Δημοτική αρχή τον αριθμό των εκλεγομένων στην Ένωση.

Αποστέλλει τα ίδια στοιχεία καθώς και των εκλεγμένων αντιπροσώπων για την Ένωση, με στοιχεία επικοινωνίας απαραίτητα, στο Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων του Δήμου.

Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ. όλα τα βιβλία, το αρχείο, την αλληλογραφία τη σφραγίδα και το ταμείο του συλλόγου, καθώς επίσης κάθε περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κανονικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους (οπότε υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών), που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αν αυτός αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε κάθε συνεδρίαση συντάσσονται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα τακτικά μέλη. Στα πρακτικά καταχωρείται και η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την αντικατάστασή του.

Αν ένα μέλος του Δ.Σ. παύσει να έχει παιδί μαθητή στο σχολείο, δεν έχει δικαίωμα παραμονής στη θέση του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται να γίνουν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, το Δ.Σ. συνεχίζει μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής. Αν υπάρχουν ελλείψεις, εκλέγονται και οι εκπρόσωποι της οργάνωσης που προβλέπονται από το καταστατικό της και το νόμο.

Για να εξασφαλιστεί, όμως, η συνέχεια και η εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις παραπάνω βαθμίδες, η θητεία του οργάνου αυτού, καθώς και των εκπροσώπων του δεν θα είναι διετής (θα είναι μόνο για το εναπομείναν διάστημα της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων) και θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκλογές στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Δ.Σ. αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σύλλογο.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
 3. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ., τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 4. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Αποφασίζει έγκαιρα για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνιστά επιτροπές για καταμερισμό εργασίας από μέλη του Συλλόγου, μπορεί να ορίζει ένα υπεύθυνο για κάθε τάξη από τα μέλη του Συλλόγου και γενικά, πράττει ότι κρίνει απαραίτητο για να υπάρχει καλύτερη και αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς – μέλη και το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ. όταν ο νόμος το απαιτεί.
 2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γραμματέα.
 3. Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου.
 4. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και διεξάγει την αλληλογραφία.
 2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το μητρώο των Μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα και γενικά κάνει όλη τη γραφειακή δουλειά του Συλλόγου.

Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
 2. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών του Συλλόγου και γενικά όλα τα έσοδά του, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις που έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 3. Τηρεί τα βιβλία Εσόδων ? Εξόδων.
 4. Εκτελεί κάθε πληρωμή που ορίζει το Δ.Σ.
 5. Είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει τα χρήματα του συλλόγου σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα διατηρείται για αυτό το σκοπό στο όνομα του Ταμία και του Προέδρου.
 6. Είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής με ένα αναπληρωματικό μέλος. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της είναι διετής. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ.. Μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας.

Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου, τις αποδείξεις και τα εντάλματα πριν από τη χρήση τους. Ελέγχει περιοδικά την πορεία των οικονομικών του Συλλόγου σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και τους όρους του καταστατικού. Λαμβάνει κάθε μέτρο που διασφαλίζει την αδιάβλητη διαχείριση των πόρων.

Σε περίπτωση οποιαδήποτε αταξίας καλεί τους υπευθύνους για την αναπλήρωση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) το πολύ ημερών. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε έκτατη συνέλευση, που αποφασίζει για το θέμα που δημιουργήθηκε.

Συντάσσει λεπτομερή έκθεση που την κοινοποιεί στο ΔΣ πέντε μέρες το αργότερο πριν την πρόσκληση για Γενική Απολογιστική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση κι η Γ.Σ. αποφασίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΚΛΟΓΕΣ ? ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(Ν. 1566/1985 & 2621/1998)

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές για τους συλλόγους Γονέων διεξάγονται σύμφωνα με το Νόμο 2621/98 από Σεπτέμβρη μέχρι και 31/12 κάθε ζυγού έτους, με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών Δ.Σ., μελών Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Βέροιας και Εκπρόσωπο στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, αλλά πάντως πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας, πρέπει δε να έχουν καταβάλει μέχρι και την έναρξη της Γ.Σ. τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

Κάθε γονέας που είναι ταμειακά εντάξει (μπορεί να είναι και οι δύο γονείς ενός μαθητή ) έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου         ανεξάρτητα με τον αριθμό των μαθητών που εκπροσωπεί.

Για όσους επιθυμούν να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο, το οποίο σημειωτέον δεν απαιτείται οπωσδήποτε να είναι γονέας άλλου μαθητή, πρέπει να προσκομισθεί έγγραφη νόμιμα επικυρωμένη εξουσιοδότηση (θεωρημένη από «Αστυνομία» ή Κ.Ε.Π) ή συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης του γονέα από τον άλλο γονέα, δεν απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση.

Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου απαιτείται να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 στο σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών του σχολείου (η ψήφος του ενός γονέα εξασφαλίζει την εκπροσώπηση του ή των μαθητών).

Αν δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο (2) φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση     του 1/3 των μαθητών, το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα αλλά δεν συμμετέχει με τους εκπροσώπους του στην Ένωση Γονέων του δήμου Βέροιας. Σ? αυτή την περίπτωση το νέο Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων της απαρτίας του 1/3 των μαθητών, εντός των νομίμων προθεσμιών.

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή, που είναι τριμελής (3) και εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι.

Προς διασφάλιση των εκλογών, τα μπλοκ των αποδείξεων εισπράξεως παραδίνονται στην Εφορευτική Επιτροπή πριν τις αρχαιρεσίες με πλήρη κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών και με ευθύνη της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα ψηφοδέλτια στα οποία όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της μυστικότητας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και:

Εφόσον οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 19. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Από τη Γ.Σ. και κατά τον ίδιο τρόπο με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται οι εκπρόσωποι για την ένωση          γονέων, με αναλογία ενός εκπροσώπου για κάθε τριάντα (30) μαθητές που εκπροσωπούνται στην εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο εκπροσωπουμένων μαθητών, κατά τα ανωτέρω, του ημίσεως και πάνω, (δηλ. από δεκαπέντε και πάνω), εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος.

Εάν υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκπροσώπων. Ο αριθμός αυτός των εκπροσώπων υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου δια του τριάντα (30). Εξυπακούεται βέβαια ότι ο αριθμός των εκλεγομένων εκπροσώπων θα εξαχθεί τελικά επί του αριθμού των μαθητών που οι γονείς τους μετείχαν στις εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 20. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την εκλογή εκπροσώπου στη σχολική επιτροπή σταυροδοτείται ένας μόνο υποψήφιος και εκλέγεται ένας μόνο εκπρόσωπος για τη Σχολική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαλογή των ψήφων και την κατανομή των θέσεων ανακηρύττει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς συντάσσοντας πρακτικό ψηφοφορίας.

Το πρακτικό ψηφοφορίας, οι καταστάσεις με τους ψηφίσαντες         και όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21.

Ο Σύλλογος Γονέων εγγράφεται στην αντίστοιχη Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Βέροιας ή αποχωρεί από αυτήν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22.

Ο Σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 23.

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των ? των παρόντων στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο Σχολείο.

ΑΡΘΡΟ 24.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 24 άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας.

Βέροια ???????????.. 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ