Κατανομή Μαθημάτων

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016) καθορίστηκε νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με εφαρμογή  σε όλα τα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία από τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Επιπρόσθετα, η κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2-4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α? 109) όπως αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4692/2020 (Α? 111). Συγκεκριμένα επέρχονται αλλαγές ως προς τη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος, στις Α΄ και Β΄τάξεις ως εξής:
Το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται για (2) δύο διδακτικές ώρες έναντι (1) μίας, ενώ η Μελέτη Περιβάλλοντος θα διδάσκεται για (3) τρεις διδακτικές ώρες έναντι (4) τεσσάρων.

Επομένως η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο είναι:

        ΤΑΞΕΙΣ    
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
2 ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5 ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. 3 3 2 2
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
7 ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8 ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ 1 1
9    ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

εικαστικά

μουσική

θεατρική αγωγή

(4)

2

1

1

(4)

2

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(2)

1

1

(2)

1

1

10 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
11 ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 3 3 3 3
12 EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 3 2 2
13 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  –  –  –  – 2 2
14 ΤΠΕ 1 1 1 1 1 1
  ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30