Κατανομή Μαθημάτων

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016) καθορίστηκε νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με εφαρμογή  σε όλα τα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία από τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο είναι:

        ΤΑΞΕΙΣ    
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
2 ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5 ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. 4 4 2 2
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 2
7 ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8 ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ 1 1
9    ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

εικαστικά

μουσική

θεατρική αγωγή

(4)

2

1

1

(4)

2

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(2)

1

1

(2)

1

1

10 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
11 ΑΓΓΛΙΚΑ 1 1 3 3 3 3
12 EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ? ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 3 2 2
13 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  –  –  –  – 2 2
14 ΤΠΕ 1 1 1 1 1 1
  ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30