Μαθητικό δυναμικό 2016-17

Τάξη Τμήμα

Αριθμός Εγγεγραμμένων

Αγόρια Κορίτσια

Σύνολο

Α

Α1 11 7 18

Α

Α2 9

8

17

Β

Β1 15 6 21

Β

Β2 11 10

21

Γ Γ1 8 8

16

Γ

Γ2 10 6

16

Δ

Δ1 11 6

17

Δ

Δ2 8 8

16

Ε

Ε1 12 4

16

Ε

Ε2 10 4

14

ΣΤ

ΣΤ1 7 10

17

ΣΤ ΣΤ2 9 7

16

    Σύνολο: 121 Σύνολο: 84

Σύνολο: 205