Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις α) 2/46354/0026/20-7-2012 Υπουργείο Οικονομικών και β) Κ.Υ.Α. 2/37645/0020/8-7-2002 (ΦΕΚ 902/17-7-2002 τ. α΄) οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό & γυμνάσιο) με τη λήξη κάθε έτους δικαιούνται οικονομική ενίσχυση 300? ετησίως για κάθε παιδί.

Α. Δικαιούχοι:

Είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών ? μελών της Ε.Ε. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3000) ευρώ . Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3016/2002 και την αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 υπουργική απόφαση, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή

Β. Δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας ? Προϊσταμένου/νης της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. Αφορά στο σχολικό έτος που έληξε, είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση.
  2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του/της δικαιούχου του οικονομικού έτους (2016 για εισοδήματα του προηγούμενου έτους) για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/της δικαιούχου (πρόσφατο).

 Αν ο/η δικαιούχος είναι διαζευμένος/η ή βρίσκεται σε διάσταση και δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, συνυποβάλλονται:

Α) Σχετικά έγγραφα ? δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.- για την απόδειξη της διάζευξης ή διάστασης.

Β) Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από όπου θα προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα βαρύνεται φορολογικά με το/τα τέκνο/τέκνα.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο σχολικό έτος.
  2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (με πρώτο όνομα του δικαιούχου γονέα ή κηδεμόνα) για την επιβεβαίωση του IBAN.

Σημείωση: Καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή από το δ/ντή του σχολείου εάν δε συνυποβάλλονται ταυτόχρονα όλα ανεξαιρέτως τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά. Εκτός της Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και Δ/νση Εκπ/σης) έχουν ως έργο τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από την οικεία Υ.Δ.Ε. με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Παρακαλούμε για την εξυπηρέτηση κατάθεση δικαιολογητικών έως της 7-10-2016