Ενημέρωση για την εργασία της ΕΔΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης) στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι, κάθε Πέμπτη, στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου του σχολείου, θα βρίσκονται  στο σχολείο ένας ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός ως μέλη αυτής της Επιτροπής όπου συμμετέχουν ο Διευθυντής, ο/η ειδικός παιδαγωγός και ένας/μία γραμματέας (άρθρο 16 του Ν. 4823/2021- Α’136- με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης  Κ. Μακεδονίας).

Έργο του ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης είναι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών/τριών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου.

Για το σκοπό αυτό, ο ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός θα ασκούν τα καθήκοντά τους, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών και το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται, με στόχο την παροχή υποστηρικτικής και συμβουλευτικής παρέμβασης, όπου αυτό απαιτείται. Επιπρόσθετα, βασική αρμοδιότητα της ΕΔΥ είναι η διενέργεια αξιολόγησης για την διάγνωση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/τριών ακολουθώντας την προβλεπόμενη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, διαδικασία. Οι υπηρεσίες του ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού προσφέρονται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των ειδικοτήτων τους, την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Για την περίπτωση οποιασδήποτε ατομικής παρέμβασης προς τους μαθητές/τριες εκ μέρους του ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους. Μπορεί επίσης να παρασχεθεί, εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα και το επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος παρουσίας του ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού στο σχολείο, συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών/τριών σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει ενημέρωση/εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι, συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας κλπ.

Επίσης, προγραμματίζεται η υλοποίηση – στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς – ομαδικών προγραμμάτων παρέμβασης σε επίπεδο τάξης/τμήματος, με στόχο την ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών, την προαγωγή της αυτοεκτίμησης, του σεβασμού στην ετερότητα και την ικανότητα στη διαχείριση του άγχους και των συγκρούσεων.

Για οποιαδήποτε απορία ή τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης με τον ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Διευθυντή του σχολείου.